adresa
Software Legislativ Coleg si Web Coleg

Software Legislativ Coleg si Web Coleg

       Legislaţia completă a Romaniei, actualizată on-line zilnic,  la un preţ imbatabil!   Oferim doua produse software...

Web Design

Web Design

   Site-urile web realizate de CONSI SERV sunt create individualizat pentru fiecare client, studiind atent specificul fiecăruia şi mesajul dorit a fi promovat şi oferind soluţiile...

Service Calculatoare

Service Calculatoare

   Apelaţi cu încredere la echipa noastră, fie că aveți nevoie de un calculator, de service al calculatoarelor sau de realizarea unei rețele sau a unei infrastructuri de comunicaţie...

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

         Oferim servicii complete pentru reţele de calculatoare, telefonie şi camere de supraveghere, de la proiectare, execuţie, configurare până la întreţinere...

 • Software Legislativ Coleg si Web Coleg

  Software Legislativ Coleg si Web Coleg

 • Web Design

  Web Design

 • Service Calculatoare

  Service Calculatoare

 • Reţele de calculatoare şi comunicaţii

  Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Noutaţi Legislative

Clienţii noştri pot accesa baza de date legislativă la adresa www.webcoleg.ro.

HOTARAREA Nr. 31/2017 (publicata la 20.01.2017) modifica Hotararea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

1. La articolul 2, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.740 lei.
(3) Costurile standard per elev/prescolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru anul 2017, sunt prevazute in anexa nr. 2."

2. La articolul 3, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 330 lei.

(3) Costurile standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregatirea profesionala, cheltuielile cu evaluarea periodica a elevilor, precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar <<Bunuri si servicii>>, pentru anul 2017, sunt prevazute in anexa nr. 5."

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 7 / 25.01.2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a creantelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

"Creantele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau altor acte normative care le reglementeaza, scadenta si/sau termenul de depunere a declaratiilor fiscale se implinesc la data de 25 ianuarie 2017, sunt scadente si/sau se declara pana la data de 27 ianuarie 2017 inclusiv. "

Prima de relocare in valoare de maxim 900 lei/luna se acorda timp de maxim 36 de luni

Prima de relocare in valoare de maxim 900 lei/luna se acorda timp de maxim 36 de luni, somerilor care se angajeaza si se relocheaza la o distanta mai mare de 50 km de casa si nu se cumuleaza cu prima de activare, cu prima de incadrare sau cu prima de instalare. Se acorda daca veniturile nete lunare ale familiei nu depasesc suma totala de 5.000 lei/luna. Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de relocare daca care revin la vechiul domiciliu intr-o perioada de 12 luni de la angajare

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 6/2017 (publicata in 25.01.2017):
Art. VIII. - Dupa articolul 76(1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, se introduc trei noi articole, articolele 76(2)-76(4), cu urmatorul cuprins:
"Art. 76(2). - (1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.
(2) Prima de relocare prevazuta la alin. (1) se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.
(3) Persoanele singure si familiile prevazute la alin. (2) sunt definite in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevazuta la alin. (1) se intelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitatilor in noul domiciliu sau noua resedinta.
(5) In situatia in care angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acorda.
(6) Prima de relocare stabilita in cuantumul prevazut la alin. (1) se acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, in situatia in care in aceasta perioada sunt respectate conditiile prevazute la alin. (1) si (2).
Art. 76(3). - (1) Prima de relocare prevazuta la art. 76(2) se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de activare, cu prima de incadrare sau cu prima de instalare prevazute la art. 73(2), la art. 74, respectiv la art. 75.
(2) Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.
(3) Nu beneficiaza de prima de relocare:
a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele prevazute la art. 74 si 75, in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
g) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.
(4) Persoanele care beneficiaza de prima de relocare au dreptul la mentinerea acesteia si in cazul in care, in perioada de 36 de luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.
Art. 76(4). - (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 76(2) alin. (1), in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 alin (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de relocare potrivit art. 76(2) alin. (1) in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta, intr-o perioada de 12 luni de la angajare."

 

Din aprilie creste stimulentul de insertie pentru mamele care revin la servici cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea varstei de 2 ani a copilului

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 6/2017 (publicata in 25.01.2017) pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice:

Art. VII. - Dupa alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Incepand cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de insertie se stabileste la 650 lei.
(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevazute la alin. (4), cuantumul stimulentului de insertie prevazut se majoreaza prin hotarare a Guvernului."

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 6/2017 (publicata in 25.01.2017) pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, se modifica:

 1. La articolul 7 alineatul (1), literele c), d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 7. - (1) Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii specifice:
"c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii nationale, precum si alte unitati de invatamant preuniversitar, infiintate potrivit legii;
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare, inclusiv a spatiilor afectate desfasurarii activitatii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural si centre medicale de permanenta;
..........
f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete, pasaje sau punti pietonale;".

 

2. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate in mediul rural."

Art. III. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se instituie etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala, care se deruleaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul careia se va asigura finantarea a 9.500 obiective de investitii noi introduse in program, in domeniile prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, din care 2.500 de crese si gradinite si 2.000 de unitati de invatamant preuniversitar care necesita efectuarea de lucrari de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare si pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational, pentru care se asigura finantarea multianuala, conform prevederilor legale, pana la finalizarea acestora.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 4/2017 (publicata la 16.01.2017) proroga pana la data de 15 august 2017 termenul prevazut la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, si stabileste masuri in acordarea unor beneficii de asistenta sociala

Art. IV din OUG 51/2016: "Legea nr. 4/2015 privind aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2015, se abroga la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta." 
Prin prorogare, Legea nr. 4/2015 va fi ABROGATA la data de 15.08.2017.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, precum si
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011, se actualizeaza pana la data de 1 aprilie 2017.

ORDINUL nr. 210/2017 (publicat la 13.01.2017) ABROGA Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015

ORDINUL nr. 210/2017 (publicat la 13.01.2017) ABROGA Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA" si intra in vigoare de la data de 01.02.2017.

Noul Chestionar de feedback al pacientului, publicat in ORDIN nr. 1.501/2016 (publicat in 09.01.2017) privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

NOTĂ:  În cazul în care pacientul răspunde DA la întrebarea nr. 10, adica pacientul doreste sa raporteze faptul ca i-au fost solicitati bani, Compartimentul de integritate va fi notificat de Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului şi va intra în legătură cu pacientul pentru a clarifica speţa şi, după caz, va sesiza autorităţile abilitate.

Vineri, 18 Ianuarie 2019

Noutaţi legislative!

Colaborari

business partners


Cautam distribuitori pentru aplicatia legislativa Colectie Legi. Oferim comisioane avantajoase colaboratorilor nostri! Pentru informatii va rugam sa ne contactati!